Klubové spravodajstvo

GDPR

INTERNÁ SMERNICA

TC BASELINE Banská Bystrica

SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vypracoval: Mgr. Martin Labaš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interná smernica

 

Názov
(adresa, IČO)
   

    TC BASELINE Banská Bystrica

    Zvolenská cesta 145,  974 05 Banská Bystrica

    IČO: 42188245

Názov vnútropodnikovej smernice   

    Spracovanie a ochrana osobných údajov 

Prílohy   

    4

Číslo smernice   

    1

Rozsah platnosti   

    Celý klub

Za správnosť smernice zodpovedá   

    Mgr. Martin Labaš

Za dodržiavanie smernice zodpovedá   

    Mgr. Martin Labaš

Platnosť smernice pre obdobie   

    Na dobu neurčitú

Schválil   

    Ing. Radovan Sloboda

 

 

V súlade s ustanovením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiacimi právnymi predpismy (ďalej jen „GDPR“) a zákonom 18/2018 Z.z.  vypracoval tenisový klub TC BASELINE Banská Bystrica internú smernicu „Spracovanie a ochrana osobných údajov“ .

Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice sú prílohy:

 

 • Písomný súhlas k spracovaniu osobných údajov
 • Záznam o poučení oprávnených osôb
 • Zoznam oprávnených a zodpovedných osôb
 • Evidencia o zistených bezpečnostných incidentoch a prijaté opatrenia

 

 

 

Spracovanie a ochrana osobných údajov v TC BASELINE Banská Bystrica

 

 • k spracúvaniu osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi zo strany tenisového klubu, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého vykonávajú hráči svoju športovú činnosť
 • hráč alebo jeho zákonný zástupca nás môže kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to písomne.

 

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.tenisbb.sk

TC BASELINE Banská Bystrica

Zvolenská cesta 145, 974 05 Banská Bystrica

 

 • prevádzkovateľ zverejňuje tieto osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky:

fotografie, meno, priezvisko

 

II.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.baseline.sk

BASELINE SPORT s.r.o.

Jurovského 4, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 47909323

IČ DPH: SK2024137214

 • prevádzkovateľ zverejňuje tieto osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky:

fotografie, meno, priezvisko

 

III.

Prevádzkovateľ facebookovej stránky TC BASELINE Banská Bystrica

TC BASELINE Banská Bystrica

Zvolenská cesta 145, 974 05 Banská Bystrica

 

 • prevádzkovateľ zverejňuje tieto osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky:

fotografie, meno, priezvisko

 

IV.

Prevádzkovateľ facebookovej stránky Baseline Sport Arena

BASELINE SPORT s.r.o.

Jurovského 4, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 47909323

IČ DPH: SK2024137214

 • prevádzkovateľ zverejňuje tieto osobné údaje prostredníctvom facebookovej stránky:

fotografie, meno, priezvisko

 

Informačné systémy TC BASELINE Banská Bystrica

 • rezervačný systém Clubspire
 • slúži k evidencii rezervácií a osobných údajov
 • vstup do systému je chránený užívateľským menom a heslom
 • prístup do systému majú dotknuté osoby – zamestnanci BASELINE SPORT s.r.o.– ktorí boli riadne poučený o postupoch pri spracúvaní osobných údajov
 • o poučení oprávnených osôb je spracovaný „Záznam o poučení oprávnenej osoby“
 • kamerový systém Baseline Sport Areny
 • slúži k monitoringu a ochrane objektu športovej haly

 

VI.

Účel spracúvania osobných údajov

 

 • účelom spracúvania osobných údajov je vedenie agendy hráčov
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia hráča
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie objednávok hráčov
 • účelom spracúvania osobných údajov sú marketingové ponuky, v rátaní fotografií osôb
 • účelom spracúvania osobných údajov je vyhodnocovanie činnosti tenisového klubu
 • účelom spracúvania osobných údajov je podpora športovej a závodnej činnosti vo vzťahu k Slovenskému tenisovému zväzu

 

IV.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

 • TC BASELINE Banská Bystrica spracúva kontaktné údaje na účely uvedené v odseku VI.
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)

 

V.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 

 • TC BASELINE Banská Bystrica získava len tie osobné údaje hráčov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho hráč záujmom o službu alebo tovar očakáva, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo stanov TC a ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov voči Slovenskému tenisovému zväzu.
 • TC BASELINE Banská Bystrica získava osobné údaje od hráčov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi TC BASELINE Banská Bystrica a hráčom
 • TC BASELINE Banská Bystrica spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

VI.

Zverejnenie údajov

 

 • TC BASELINE Banská Bystrica získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje (okrem osobných údajov spomenutých v odseku I.,II., III., IV.)

 

VII.

Podmienky spracúvania

 

 • TC BASELINE Banská Bystrica prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • TC BASELINE Banská Bystrica sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • TC BASELINE Banská Bystrica po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

 

VIII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

 • hráč TC BASELINE Banská Bystrica ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1                  Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov

 

V súlade s ustanovením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiacimi právnymi predpismi (ďalej jen „GDPR“) a zákonom 18/2018 Z.z. bola dotknutá osoba:

 

HRÁČ:   v prípade, ak je hráč mladší ako 16 rokov, vyplní ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA:

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

Rok narodenia:

 

Tel. číslo:

 

Emailová adresa:

 

oboznámená s nasledujúcimi informáciami, ktorých správnosť a aktuálnosť svojím podpisom potvrdzuje.

 

Prevádzkovateľ:                                          TC BASELINE Banská Bystrica

                                                                       Zvolenská Cesta 145, 974 05 Banská Bystrica

                                                                                     IČO: 42188245

                                                     

Účel spracúvania osobných údajov:          vedenie agendy hráčov, identifikácia hráčov,   

                                                                       spracovanie objednávok hráčov,

                                                                             marketingové ponuky, vyhodnocovanie činnosti

                                                                             tensiového klubu, podpora športovej a závodnej

                                                                             činnosti vo vzťahu k Slovenskému tenisovému

                                                                             zväzu

 

Použitie osobných údajov:                           rezervačný systém Clubspire, www.baseline.sk,

                                                                      www.tenisbb.sk, facebooková fanpage klubu          

                                                                            a tenisovej haly

Zoznam osobných údajov:                         meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, fotografia,

                                                                            telefónne číslo, emailová adresa

Doba poskytnutia súhlasu:                         na dobu neurčitú         

 

 

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva TC BASELINE Banská Bystrica svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

 

Beriem na vedomie, že k mojim osobným údajom má prístup TC BASELINE Banská Bystrica. ako správca a jej štatutári a členovia, ktorý boli poučení o ochrane osobných údajov podľa zákona č.18/2018. Beriem na vedomie, že môžem požadovať od TC BASELINE Banská Bystrica, ako správcovi, prístup k mojim osobným údajom, ich opravu nebo výmaz, prípadne obmedzení spracovaní a vzniesť námietku proti spracovaní.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, a to iba písomnou formou. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

 

Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť.

 

 

V Banskej Bystrici, dňa .......................

 

 

Dotknutá osoba:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.2

ZÁZNAM O POUČENÍ OPRÁVNENEJ OSOBY

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov")

Oprávnená osoba:

Funkčné/pracovné zaradenie:

Oprávnená osoba pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, inými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a rešpektuje príslušné povinnosti určené prevádzkovateľom, najmä v Internej smernici TC BASELINE Banská Bystrica č. 1 Spracovanie a ochrana osobných údajov“. Oprávnená osoba nesmie spracúvané osobné údaje využiť pre osobnú potrebu, či potrebu inej osoby alebo na iné, než služobné/pracovné účely podľa tohto záznamu.

Rozsah oprávnení:

Oprávnená osoba spracúva osobné údaje v informačnom systéme (ďalej len „IS“) len v rozsahu a spôsobom vymedzeným účelom (vedenie agendy hráčov, identifikácia hráčov, spracovanie objednávok hráčov, marketingové ponuky, vyhodnocovanie činnosti tenisového klubu). Na tento účel spracúva v IS tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, fotografia, telefónne číslo, emailová adresa

Rozsah povolených činností:

Oprávnená osoba spracúva osobné údaje dotknutých osôb v IS a je oprávnená:

 • oboznamovať sa s osobnými údajmi,
 • získavať osobné údaje v mene prevádzkovateľa,
 • zaznamenávať osobné údaje,
 • vykonávať zmeny a opravy osobných údajov,
 • likvidovať osobné údaje

Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov:

Podmienky spracúvania osobných údajov sú vymedzené v internej smernici TC BASELINE Banská Bystrica č. 1 Spracovanie a ochrana osobných údajov“, s ktorými bola oprávnená osoba preukázateľne oboznámená pred začatím spracúvania osobných údajov alebo s ktorými je oprávnená osoba povinná sa priebežne oboznamovať.

Oprávnená osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými riadiacimi aktmi prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov v IS a svojim právam a povinnostiam vymedzeným v tomto zázname o poučení v plnom rozsahu porozumela.

Dátum poučenia: 25.5.2018

Oprávnená osoba                                                                                    Poučenie vykonal Mgr. Martin Labaš

Príloha č. 3

Zoznam oprávnených a zodpovedných osôb

Meno a priezvisko

Pracovné zaradenie

adresa

Tel. číslo

Dátum podpisu Záznamu o poučení oprávnenej osoby

Ing. Radovan Sloboda

Predseda klubu

 

 

 

Mgr. Martin Labaš

Podpredseda klubu

 

 

 

Marek Novák

Tajomník klubu

 

 

 

Jozef Šuhajda

Šéftrenér pre deti do 10 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 4

Evidencia o zistených bezpečnostných incidentoch a prijaté opatrenia

Dátum zistenia incidentu

Zistené (meno, priezvisko)

Popis incidentu

Prijaté opatrenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2019 Tvorba a správa webu ◄ Radovan Sloboda, 0903 701 296 ► & JoomShaper

Search